Privacybeleid

Praktijk ‘Geleefd om door te vertellen’ Frederike Schuurman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Het betekent onder meer dat ik je privacy waarborg. Door zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden er geen toegang toe hebben. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en als enige toegang tot de gegevens in je dossier. De gegevens in je dossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier kunnen ook worden gebruikt voor:

  • het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. (Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
  • het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
  • inzage, je hebt recht om je dossier in te zien en eventueel gegevens te laten verwijderen.
  • het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren. Gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, klantnummer, geboortedatum, verzekering en polisnummer, datum, korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode en de kosten van het consult. De bewaartermijn van financiële gegevens is 7 jaar.

Samenwerking met andere organisaties met betrekking tot het verwerken van jouw gegevens.
Ik ben een verwerkersovereenkomst aangegaan met mijn boekhoudster, waarneemster, webhostingbedrijf en IT-specialist.

Cookie Policy
Website www.frederikeschuurman.nl maakt geen gebruik van cookies.

Door ondertekening van het persoonlijk gegevensformulier tijdens de intake sessie geef je aan dat je instemt met deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 oktober 2023.